Validation of Access Rights

IN ENGLISH

Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not directed to, or accessible for, certain persons.


You wish to enter the website which Roar BidCo AB ("Roar BidCo") has designated for the publication of documents and information in connection with Roar BidCo's public cash offer for all shares in, and the SEK 1,000,000,000 2.75 per cent. Senior Unsecured Convertible Bonds due 2021 (ISIN: XS1496895753) (the "Convertible Bonds") issued by, Recipharm AB (publ) ("Recipharm") (the "Offer").

In order to access further information in connection with the Offer, visitors of this website are requested to confirm notice of the following legal information.

IN SWEDISH

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Roar BidCo ABs ("Roar BidCo") kontanterbjudande avseende samtliga aktier i, och 1 000 miljoner kronor seniora, ej säkerställda konvertibler som löper med en kupongränta om 2,75% per år och förfaller 2021 (ISIN: XS1496895753) ("Konvertiblerna") utgivna av, Recipharm AB (publ) ("Recipharm") ("Erbjudandet").

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.