Valberedning

I enlighet med principerna för utseende av valberedningen som antogs av årsstämman 2019 ska ledamöterna i EQT AB:s valberedning utses av de fyra största aktieägarna i Bolaget, eller de tre största aktieägarna i Bolaget och Stiftelsen EQT Foundation om ingen av de fyra största aktieägarna är Stiftelsen EQT Foundation eller en medlem i EQT Partnership Association. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till årsstämman 2020.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer, principerna för valberedningen samt val av revisor, styrelseordförande och styrelseledamöter.

Valberedningen för EQT AB inför årsstämman 2020 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 oktober 2019.

Valberedningen består av:
Jacob Wallenberg (ordförande), utsedd av Investor AB
Harry Klagsbrun, utsedd av Bark Partners AB
Kine Burøy-Olsen, utsedd av Lennart Blecher
Anders Oscarsson, utsedd av AMF Insurance & Funds
Conni Jonsson, styrelseordförande i EQT AB

Per 31 oktober 2019 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 28,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i EQT AB.

Aktieägare som önskar lämna förslag till EQT AB:s valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

E-post: [email protected]

Brev:
EQT AB
Att: Valberedningen
Box 16409
103 27 Stockholm

Årsstämman i EQT AB kommer att hållas måndagen den 8 juni 2020. Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2020, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till valberedningen senast den 13 april 2020.

EQT Partnership Association  
EQT Partnership Association är en ideell förening i vilken vissa Partners är medlemmar. EQT Partnership Associations syfte är att agera som förvaltare av Stiftelsen EQT Foundation och bevara partnerskapskänslan och EQT AB:s värderingar inom EQT AB-koncernen.

Principer för utseende av valberedningen i EQT AB