Styrelsekommittéer

Revisionsutskott

Bolaget har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Gordon Orr (ordförande), Conni Jonsson och Johan Forssell. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, övervaka hanteringen av närståendetransaktioner, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av upphandling av revisorstjänster samt i samband med bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskott

Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Edith Cooper (ordförande), Conni Jonsson och Peter Wallenberg Jr. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare. Ersättningskommittén har också i uppdrag att granska och utvärdera Bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, efterlevnaden av de riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman samt Bolagets nuvarande ersättningsnivåer- och strukturer.