EQT AB Årsstämma 2020

Årsstämman äger rum måndagen den 8 juni 2020 kl. 14.00.

Aktieägare som vill delta i årsstämman måste vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 1 juni 2020.

Dessutom måste aktieägarna anmäla sig till stämman:

  • Den som väljer att delta i, och rösta på, årsstämman online (dvs. elektroniskt deltagande) måste anmäla sig senast måndagen den 1 juni 2020. Anmälan görs via e-post till [email protected] (med referens ”EQT AGM 2020”), med post till Computershare AB, “EQT AGM 2020”, Box 5267, 102 46 Stockholm, eller på telefon till Computershare AB, 08 46 00 73 80. Vid anmälan, vänligen ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Privatpersoner kan även anmäla sig digitalt via följande länk.
  • Den som väljer att förhandsrösta anmäler sig genom att avge sin förhandsröst så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast fredagen den 5 juni 2020. Det finns två formulär för förhandsröstning, nedan; 
    1. Formulär för förhandsröstning och anmälan (för användande av BankID) via länk
    2. Formulär för förhandsröstning och anmälan (för insändande via e-mail eller med post)

Väljer du att förhandsrösta behöver du inte göra någon separat anmälan, förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Fullmaktsformulär finns nedan. Om du vill företrädas av ombud som deltar online ska även detta anmälas inom samma tid och på det sätt som anges ovan och fullmakt och eventuella andra relevanta behörighetshandlingar bifogas. För aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret eller skickas in i enlighet med instruktion i formuläret.

För ytterligare information, vänligen se kallelsen till årsstämman, nedan.

De tillfälliga regler som hänvisas till i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 7 maj 2020 träder i kraft den 18 maj 2020, i enlighet med beslut av riksdagen den 14 maj 2020. Årsstämman kommer således att genomföras som planerat, dvs. utan lokal för fysisk närvaro.

Dokument