Bolagsstämma

EQT AB:s bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 8 juni 2020, på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Bolaget.

EQT AB
Att: Styrelseordförande
Box 16409
103 27 Stockholm
Sweden

agm@eqtgroup.com

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2020, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till Bolaget senast den 13 April 2020.

För information om och för att lämna förslag till valberedningen, vänligen se eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/valberedning

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarande av frågor som avses ställas på årsstämman får frågorna gärna sändas in i förväg till Bolaget via e-post: questions.agm@eqtgroup.com