Arvoden och Ersättningar

Ersättning till styrelseledamöter under räkenskapsåret 2018 (EUR)

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 27 juni 2019 beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 275 000 euro och till envar av övriga ledamöterna med 125 000 euro. Därutöver ska ersättning till ordföranden för revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet utgå om 40 000 euro vardera och till övriga ledamöter i respektive utskott om 20 000 euro vardera. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Namn 

Befattning

Ersättning från

Ersättning

Pensionsutgifter

Övriga Förmåner

Summa

Conni Jonsson

Styrelseordförande

EQT AB

110 420

 

1 996

112 417

   

Dotterbolag*

257 647

69 910

8 635

336 193

Finn Rausing

Styrelseledamot

EQT AB

59 894

   

59 894

Gordon Orr

Styrelseledamot

EQT AB

25 239

   

25 239

Peter Wallenberg Jr

Styrelseledamot

EQT AB

59 894

   

59 894

Johan Forssell

Styrelseledamot

EQT AB

       

Edith Cooper

Styrelseledamot

EQT AB

25 239

   

25 239

Leif Östling**

Styrelseledamot

 

44 921

   

44 921

Jan Ståhlberg***

Styrelseledamot

EQT AB

       
   

Dotterbolag

140 507

31 962

5 036

177 505

Summa

 

 

 723 761

101 872

15 669

841 302

*Conni Jonsson är sedan 1 januari 2019 anställd på deltid (25 procent), i dotterbolaget EQT Partners AB. Anställningen berör enbart Conni Jonssons arbete i investeringskommittéer och bedömningen har gjorts att denna omständighet inte hindrar hans medlemskap i revisionsutskottet.

** Jan Ståhlberg utträde som styrelseledamot 19 iuni 2018. 

*** Leif Östling utträde som styrelseledamot 20 september 2018.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Styrelsen strävar efter att uppnå ett ersättningssystem för verkställande direktören, andra medlemmar i ledningen (ExCom) och andra anställda som är i linje med marknadsvillkor och konkurrenskraftiga, så att EQT kan rekrytera, motivera och behålla kvalificerad personal och de bästa talangerna.

Styrelsens nedan angivna förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär att riktlinjerna har uppdaterats för att uppfylla ny EU-reglering. Innehållsmässigt har inga materiella ändringar gjorts i förhållande till de tidigare antagna riktlinjerna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Verkställande direktören, vice verkställande direktören och övriga medlemmar av ExCom (ledande befattningshavare) omfattas av dessa riktlinjer. I den mån en styrelseledamot utför arbete åt EQT utöver sitt styrelsearbete kan konsultarvode och annan kompensation för sådant arbete utgå. Riktlinjerna är framåtblickande, dvs. de ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som separat beslutas eller godkänns av bolagsstämman.

EQT har en tydlig ersättningsfilosofi (inklusive rörlig ersättning) som är tillämplig för hela EQT och som även reglerar ersättning till ExCom. Ersättningsfilosofin knyter ersättningen till EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktiga värdeskapande för aktieägarna.

Det mest väsentliga är att skapa incitament för att främja att fonderna presterar och säkerställa att våra limited partners i EQT-fonderna, EQT AB:s aktieägare och EQT:s långsiktiga inriktning överensstämmer. EQT är en prestationsdriven organisation fokuserad på långsiktigt värdeskapande i linje med EQT:s kultur. Såväl prestation i team som individuell prestation är viktiga – därför belönas båda. Prestation är nyckeln till vår framgång och vi belönar bättre prestationer med högre kompensation.

För att uppnå de affärsmässiga målen måste EQT kunna rekrytera och behålla talanger i världsklass för varje enskild roll. Som ett led i detta erbjuder EQT konkurrenskraftiga ersättningspaket.

EQT ersätter i linje med lokal praxis och lagstiftning, samtidigt som det övergripande syftet med dessa riktlinjer beaktas i den mån det är möjligt.

Principerna i dessa riktlinjer möjliggör för EQT AB att erbjuda ExCom en konkurrenskraftig kompensation.

För ytterligare information om EQT AB-koncernens affärsstrategi, se EQT AB:s hemsida, www.eqtgroup.com.

EQT:s Aktieprogram
Ett incitamentsprogram, EQT:s Aktieprogram, har implementerats i EQT AB-koncernen. EQT:s Aktieprogram har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Programmet inkluderar personer i ExCom i EQT AB. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmet är tydligt kopplade till EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktigt värdeskapande för dess aktieägare. Prestationskraven består av finansiella mål, bland annat omsättningstillväxt och EBITDA, och utöver detta även allmän konkurrenskraft samt huruvida individen möter eller överträffar EQT AB:s högt ställda förväntningar på värdeskapande inom EQT-plattformen. Deltagarna investerar ett rörligt belopp (finansierat av EQT) i C-aktier efter ett prestationsår, varpå en (ungefärlig) treårig innehavsperiod följer. För ytterligare information om EQT:s Aktieprogram, inklusive kraven som utfallet beror på, vänligen se eqtgroup.com/sv/aktieagare/bolagsstyrning/incitamentsprogram/.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön                  
Den fasta kontantlönen, det vill säga grundlönen, ska vara konkurrenskraftig och motsvara ansvar och prestation.

Rörlig kontantersättning    
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning inom ramen för EQT:s bonusprogram ska mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga grundlönen, förutom avseende rörlig kontantersättning till ansvariga för Capital Raising and Client Relations, vilken kan uppgå till högst 700 procent av den fasta årliga grundlönen.

EQT:s bonusprogram består av såväl en bedömning av hur verksamheten presterar som en bedömning av hur individen presterar. Viktiga faktorer i prestationsbedömningen av verksamheten som ligger till grund för den rörliga kontantersättningens storlek är hur framgångsrika fondernas underliggande verksamheter har varit, mätt i fondernas affärsprestationer (investeringar och avyttringar samt portfölj- och fondutveckling), lönsamhet, kapitalanskaffningar samt organisationens utveckling. Individens prestation bedöms utifrån överenskomna mål samt huruvida individen möter, överträffar eller inte möter högt satta förväntningar på individen i den aktuella rollen.

I vilken utsträckning kraven för utbetalning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska utvärderas/bedömas när mätperioden är avslutad. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till den verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga personer i ExCom ansvarar den verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser de finansiella målen ska bedömningen baseras på den av EQT AB senast offentliggjorda finansiella informationen.

ExCom består delvis av EQT AB:s ägare. Ägare med större ägande än 1,5 procent av aktierna i EQT AB kan inte omfattas av EQT:s bonusprogram, det vill säga rörlig kontantersättning, och inte heller av EQT:s Aktieprogram. Därav följer att den totala ersättningen till majoriteten av ExCom består av fast grundlön, pensionsförmåner och andra förmåner.

Pension
Alla personer i ExCom ska omfattas av definierade premiebaserade pensionsplaner för vilka pensionspremier ska baseras på personens grundlön och betalas av bolaget under tiden för anställningen. För nuvarande personer i ExCom ska pensionspremierna baseras på grundlönen och pensionspremierna ska vara i enlighet med lokala marknadsvillkor, förutom att ett tak ska tillämpas. För Sverige betyder detta att det ska vara jämförbart med den gamla BTP-planen med ett premietak för grundlön som överstiger 40 inkomstbasbelopp. Pensionsförmånerna ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga grundlönen.

Andra förmåner                 
Andra förmåner, såsom försäkringar (liv-, sjukvårds- och reseförsäkring), friskvårdsbidrag eller företagshälsovård ska betalas i den mån det anses ligga i linje med marknadsförhållandena på den berörda marknaden. Premier och andra kostnader relaterade till sådana förmåner ska uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga grundlönen.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag för den verkställande direktören
Uppsägningstiden är tolv månader vid uppsägning från den verkställande direktörens eller EQT AB-koncernens sida. Den verkställande direktörens anställningsavtal innehåller en konkurrensbegränsningsklausul. Om klausulen utnyttjas berättigar detta  till en ytterligare ersättning motsvarande högst tolv månadslöner, som dock jämkas gentemot eventuell ersättning utbetald av en ny arbetsgivare.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag för ledande befattningshavare
Vid uppsägning från EQT AB-koncernens sida är uppsägningstiden nio månader, medan den vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida är sex månader. Ledande befattningshavares anställningsavtal innehåller också en konkurrensbegränsningsklausul. Om klausulen utnyttjas berättigar detta till en ytterligare ersättning motsvarande högst nio månadslöner, som dock jämkas gentemot eventuell ersättning utbetald av en ny arbetsgivare. Fast grundlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta grundlönen för 18 månader. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda vilket beaktats vid framtagandet av riktlinjerna
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för EQT AB:s anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ExCom, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i EQT AB-koncernen. Ersättningsutskottets ledamöter, förutom Conni Jonsson, är oberoende i förhållande till EQT AB och ExCom. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i ExCom, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får helt eller delvis besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose EQT AB-koncernens affärsstrategi, hållbarhet, långsiktiga intressen och långsiktiga värdeskapande för dess aktieägare eller för att säkerställa EQT AB-koncernens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.