Arvoden och Ersättningar

Ersättning till styrelseledamöter under räkenskapsåret 2018 (EUR)

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 27 juni 2019 beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 275 000 euro och till envar av övriga ledamöterna med 125 000 euro. Därutöver ska ersättning till ordföranden för revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet utgå om 40 000 euro vardera och till övriga ledamöter i respektive utskott om 20 000 euro vardera. Styrelsens ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Namn 

Befattning

Ersättning från

Ersättning

Pensionsutgifter

Övriga Förmåner

Summa

Conni Jonsson

Styrelseordförande

EQT AB

110 420

 

1 996

112 417

   

Dotterbolag*

257 647

69 910

8 635

336 193

Finn Rausing

Styrelseledamot

EQT AB

59 894

   

59 894

Gordon Orr

Styrelseledamot

EQT AB

25 239

   

25 239

Peter Wallenberg Jr

Styrelseledamot

EQT AB

59 894

   

59 894

Johan Forssell

Styrelseledamot

EQT AB

       

Edith Cooper

Styrelseledamot

EQT AB

25 239

   

25 239

Leif Östling**

Styrelseledamot

 

44 921

   

44 921

Jan Ståhlberg***

Styrelseledamot

EQT AB

       
   

Dotterbolag

140 507

31 962

5 036

177 505

Summa

 

 

 723 761

101 872

15 669

841 302

*Conni Jonsson är sedan 1 januari 2019 anställd på deltid (25 procent), i dotterbolaget EQT Partners AB. Anställningen berör enbart Conni Jonssons arbete i investeringskommittéer och bedömningen har gjorts att denna omständighet inte hindrar hans medlemskap i revisionsutskottet.

** Jan Ståhlberg utträde som styrelseledamot 19 iuni 2018. 

*** Leif Östling utträde som styrelseledamot 20 september 2018.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

På bolagsstämman den 27 juni 2019 beslutades att anta riktlinjerna för ersättning till, och andra anställningsvillkor för, verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, villkorat av upptagandet till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Den grundläggande principen är att ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. EQT beaktar både globala marknadsvillkor för ersättning samt marknadsvillkoren i hemlandet för respektive ledande befattningshavare.

Fast och rörlig ersättning
Den fasta ersättningen, det vill säga grundlönen, ska vara konkurrenskraftig och motsvara ansvar och prestation. Därutöver kan vidare ersättningen bestå av olika delar i form av en årlig rörlig kontantbonus (EQT:s bonusprogram), aktie och aktiekurs relaterade incitamentsprogram (EQT:s årliga aktieprogram), andra förmåner och pension.

Ledande befattningshavare är delvis aktieägare i EQT AB. Ägare med ägande över 1,5 procent av EQT AB omfattas inte av EQT:s bonusprogram, det vill säga årlig rörlig kontantbonus eller EQT:s årliga aktierelaterade program. Således består den sammanlagda ersättningen för en majoritet av ledande befattningshavare av grundlön, andra förmåner och pension.

För ledande befattningshavare som äger mindre än 1,5 procent av EQT AB innefattar den totala ersättningen grundlön, EQT:s bonusprogram, EQT:s årliga aktieprogram, andra förmåner och pension. Utvärderingar inom EQT:s bonusprogram, när det är tillämpligt, görs mot finansiella och individuella mål. För ledande befattningshavare är individuella prestationsbaserade bonusar hänförliga till EQT:s bonusprogram begränsade till 100 procent av grundlönen, förutom avseende ansvariga för kundrelationer och kapitalanskaffning vars bonus är sammankopplad med ett antal faktorer, inklusive framgången vid eventuella kapitalanskaffningar. Denna bonus är tillämplig för en ledande befattningshavare och är begränsad till 700 procent av grundlönen.

Aktie och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska, om beslutade om, beslutas om av bolagsstämma.

I den mån en styrelseledamot utför arbete åt EQT utöver styrelsearbetet kan konsultarvode och annan kompensation för sådant arbete utbetalas.

Andra förmåner och pension
Andra förmåner, så som försäkringar (liv-, sjukvård- och reseförsäkring), friskvårdsbidrag eller företagshälsovård ska betalas i den mån det anses ligga i linje med marknadsförhållandena på den berörda marknaden.

Samtliga ledande befattningshavare omfattas av definierade premiebaserade pensionsplaner för vilka pensionspremier är baserade på medlemmens grundlön och betalas av bolaget under tiden för anställningen. För nuvarande ledande befattningshavare är pensionspremierna baserade på grundlönen och pensionspremierna är i enlighet med lokala marknadsvillkor, förutom att ett tak tillämpas. För Sverige betyder detta att det är jämförbart med den gamla BTP-planen med ett premietak för Grundlönen som överstiger 40 inkomstbasbelopp.

Villkor för verkställande direktören
En uppsägningstid om tolv (12) månader ska tillämpas vid uppsägning från den verkställande direktören eller bolaget. Den verkställande direktörens anställningsvillkor inkluderar en konkurrensklausul. Om denna tillämpas är den anställde berättigad till ytterligare tolv (12) månadslöner, dock nedsatt i den mån ersättning betalas av en ny arbetsgivare. Det finns ingen överenskommelse avseende avgångsvederlag.

Villkor för ledande befattningshavare
En uppsägningstid om nio (9) månader ska tillämpas vid uppsägning från bolaget medan en uppsägningstid om sex (6) månader ska tillämpas vid uppsägning från den ledande befattningshavaren.

Ledande befattningshavares anställningsvillkor inkluderar även en konkurrensklausul. Om denna tillämpas är den anställde berättigad till ytterligare nio (9) månadslöner, dock nedsatt i den mån ersättning betalas ny en arbetsgivare. Det finns inga överenskommelser avseende avgångsvederlag.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för det.