Årsstämma

EQT AB:s årsstämma kommer att hållas onsdagen den 2 juni 2021 i Stockholm.

På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta bolaget.

EQT AB
Att: 
Styrelseordförande
Regeringsgatan 25
111 53 Stockholm
Sverige

[email protected]

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2021, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast 14 april 2021.

EQT AB Årsstämma 2020

Bolagsstämman ägde rum måndagen den 8 juni 2020 kl. 14.00.