Finansiella Mål och Utdelningspolicy

EQT AB-koncernens styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång till lång sikt över cykeln:
Den totala intäktstillväxten* förväntas, över tid, överstiga den långsiktiga tillväxttakten för privatmarknaden i dess helhet, och
Den justerade EBITDA-marginalen** förväntas över tid befinna sig inom spannet 55 procent till 65 procent.

Styrelsen i EQT AB-koncernen har antagit följande utdelningspolicy:
EQT AB-koncernen förväntar sig att generera en stabilt ökande årlig utdelning i absoluta eurodenominerade termer.

Styrelsen förväntas föreslå en första utdelning på cirka 200 miljoner euro med avseende på räkenskapsåret 2019, som ska betalas under 2020 (omräknat till ett belopp i kronor per aktie). Förväntningen är att utdelningen kommer att betalas ut halvårsvis i det andra respektive fjärde kvartalet.

*Procentuell förändring av totala intäkter mellan två perioder. 
**Beräknat som Justerad EBITDA delat med justerade totala intäkter.