EQT Real Estate, through Stendörren Real Estate AB, announces a public cash offer to the shareholders of Stendörren

(This page will not work without accepting cookies.)

Important information

Due to legal restrictions, the information on this website is not directed at or accessible to certain persons. We kindly ask you to review the following information each time you wish to access this website. Please note that the information and the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this website.

The information on this website is not directed at or accessible to persons resident in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland whose participation in the offer (the "Offer") requires that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law. The information on this website and any documentation relating to the Offer is not being published in or distributed to or into and must not be mailed or otherwise forwarded, distributed, sent, reproduced or made available in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland, nor does this constitute an offer or solicitation to acquire, sell, subscribe or exchange securities, to persons in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland. Persons who receive this communication (including, without limitation, nominees, trustees and custodians) and are subject to the law of any such jurisdiction will need to inform themselves about, and observe, any applicable restrictions or requirements. Any failure to do so may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. Stendörren Real Estate AB (previously under name change to Chicago Holding AB from Goldcup 17730 AB) ("Stendörren Real Estate"), to the fullest extent permitted by applicable law, disclaims any responsibility or liability for the violations of any such restrictions by any person. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded.

The Offer is not being made, and will not be made, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland, by use of mail or any other means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland. This includes, but is not limited to facsimile transmission, e-mail, telex, telephone, the Internet and other forms of electronic transmission. The Offer cannot be accepted, and shares may not be tendered in the Offer by any such use, means, instrumentality or facility of, or from within Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland or by persons located or resident in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland. Accordingly, no information on this website nor any documentation relating to the Offer are not being and should not be mailed or otherwise transmitted, distributed, forwarded or sent in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland or to any Australian, Canadian, Hong Kong, Japanese, New Zealand, South African or Swiss persons or any persons located or resident in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland.

Stendörren Real Estate will not deliver any consideration from the Offer into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland.

Statements on this website relating to future status and circumstances, including statements regarding future performance, growth and other projections as well as benefits of the Offer, are forward-looking statements. Forward-looking statements may generally, but not always, be identified by the fact that they do not relate strictly to historical or current facts and include, without limitation, words such as "may", "will", "expects", "believes", "anticipates", "plans", "intends", "estimates", "projects", "targets", "forecasts", "seeks", "could" or the negative of such terms, or similar expressions and other variations on such terms or comparable terminology. Forward-looking statements include, but are not limited to, statements about the expected future business of Stendörren Fastigheter Ab (publ) ("Stendörren") resulting from and following the Offer. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of Stendörren Real Estate and Stendörren. Any such forward-looking statements speak only as of the date on which they were made and neither Stendörren Real Estate nor Stendörren has (or undertakes) any obligation to update or revise any of them, whether as a result of new information, future events or otherwise, except for in accordance with applicable laws and regulations.

The figures reported herein have been rounded off as appropriate.

By selecting "Yes, I confirm", you will confirm that you have read the information, the conditions and the instructions on this website and accept to be bound by them, and that you are not a resident of, nor located in, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or Switzerland, and that you are a person who is permitted under applicable law and regulation to access the information of the kind contained in this website.

 

IN SWEDISH

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här webbplatsen inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan. Vänligen notera att informationen och villkoren nedan kan ändras eller uppdateras och därför är det viktigt att du granskar dem varje gång du besöker denna webbplats.

Informationen på denna webbplats riktar sig inte till och är inte tillgänglig för personer boende i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika vars deltagande i erbjudandet ("Erbjudandet") kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen på denna webbplats annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att publiceras i eller distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras, sändas, reproduceras eller uppvisas, inom, in i, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner eller krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i ett sådant land. Stendörren Real Estate AB (tidigare under namnbyte till Chicago Holding AB från Goldcup 17730 AB) ("Stendörren Real Estate"), i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, frånsäger sig allt ansvar för brott mot sådana restriktioner av någon person. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet samt andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt, med sådant medel, hjälpmedel eller möjliggörande av, eller från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, eller av personer som befinner sig eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte, och ska inte, detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller skickas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller till någon australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan eller någon person som befinner sig eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Stendörren Real Estate kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Uttalanden på denna webbplats som avser framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden avseende framtida resultat, tillväxt och andra prognoser såväl som de andra förmånerna i Erbjudandet, är framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är generellt sett, men inte alltid, alla sådana uttalanden som inte avser historiska eller aktuella fakta och inkluderar, men begränsas inte till, uttryck såsom "kan", "kommer", "förväntas", "tros", "förutses", "planeras", "avses", "uppskattas", "bedöms", "mål", "prognostiserar", "har för avsikt att" eller "borde", såväl som negationer och varianter av dessa samt liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men begränsas inte till, uttalanden rörande Erbjudandets förväntade inverkan på Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren") affärsverksamhet. Framåtriktade uttalanden är föremål för risk och osäkerhet i sin natur eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kommer att ske i framtiden. Det finns inga garantier för att de faktiska resultaten inte väsentligt kommer att skilja sig från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden på grund av ett flertal faktorer, varav många är utanför Stendörren Real Estate och Stendörrens kontroll. Alla sådana framåtriktade uttalanden baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när uttalandet lämnades och varken Stendörren Real Estate eller Stendörren har (eller åtar sig) någon skyldighet att uppdatera eller ändra sådana framåtriktade uttalanden, oavsett om detta är en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, förutom då det krävs av tillämpliga lagar och föreskrifter.

Siffrorna som presenteras har i förekommande fall avrundats.

Genom att välja "Ja, jag bekräftar" bekräftar du att du har läst informationen, villkoren och anvisningarna på denna webbplats och accepterar att bli bunden av dem samt att du inte är bosatt i eller befinner dig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz och att du är en person som har tillåtelse enligt gällande lag och lagstiftning att få tillgång till information av den typ som finns på denna webbplats.