Roar BidCo AB offentliggör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende dess kontanterbjudande till aktieägarna och Konvertibelinnehavarna i Recipharm AB (publ)

#Press Release #Recipharm

För mer information, klicka här.