EQT VIII, through Karo Intressenter AB, announces a public cash offer to the shareholders in Karo Pharma Aktiebolag

(This page will not work without accepting cookies.)

Important information

Due to legal restrictions, the information on this part of the website is not directed at or accessible to certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the information below each time you wish to access this part of the website. Please note that the terms set out below maybe altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this website.

_________________________________________________________________

On 29 October 2018, Fund VIII Swe Bidco AB, under name change to Karo Intressenter AB (“Karo Intressenter”), announced a public cash offer to the shareholders in Karo Pharma Aktiebolag regarding acquisition of all shares in the company (the “Offer”).

The Offer is not being made to persons whose participation in the Offer requires that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law. The documentation relating to the Offer is not being distributed and must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into any country in which the distribution or offering would require any such additional measures to be taken or would be in conflict with any law or regulation in such country – any such action will not be permitted or sanctioned by Karo Intressenter. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded. 

The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America, or any other jurisdiction in which the making of the Offer or the acceptance of any tender of shares would contravene applicable laws or regulations or require further offer documents, filings or other measures in addition to those required under Swedish law, by use of mail or any other means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the Internet) of interstate or foreign commerce, or of any facility of national security exchange, of Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America, or any other jurisdiction in which the making of the Offer or the acceptance of any tender of shares would contravene applicable laws or regulations or require further offer documents, filings or other measures in addition to those required under Swedish law, and the Offer cannot be accepted by any such use, means, instrumentality or facility of, or from within, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America, or any other jurisdiction in which the making of the Offer or the acceptance of any tender of shares would contravene applicable laws or regulations or require further offer documents, filings or other measures in addition to those required under Swedish law. Accordingly, this website should not be accessed from, and any documentation relating to the Offer are not being and should not be mailed or otherwise distributed, forwarded or sent into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America, or any other jurisdiction in which the making of the Offer or the acceptance of any tender of shares would contravene applicable laws or regulations or require further offer documents, filings or other measures in addition to those required under Swedish law. Karo Intressenter will not deliver any consideration from the Offer into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America, or any other jurisdiction in which the making of the Offer or the acceptance of any tender of shares would contravene applicable laws or regulations or require further offer documents, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.

Statements on this website relating to future status or circumstances, including statements regarding future performance, growth and other trend projections and the other benefits of the Offer, are forward-looking statements.These statements may generally, but not always, be identified by the use of words such as “anticipates”, “intends”, “expects”, “believes”, or similar expressions. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of Karo Intressenter and Karo Pharma Aktiebolag. 

By accepting these conditions, I confirm that I have read the information, the conditions and the instructions on this website and that I accept to be bound by them and that I am not a resident of, nor located in, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa or the United States of America, or any other jurisdiction in which the making of the Offer or the acceptance of any tender of shares would contravene applicable laws or regulations or require further offer documents, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.

 

IN SWEDISH


Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte riktad till eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig vänligen att läsa igenom följande information och lämna uppgifterna nedan varje gång du önskar få åtkomst till den här delen av hemsidan. Vänligen notera att villkoren nedan kan ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser igenom dessa varje gång du besöker denna hemsida.

Den 29 oktober 2018 offentliggjorde Fund VIII Swe Bidco AB, under namnändring till Karo Intressenter AB (”Karo Intressenter”), kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag om förvärv av samtliga aktier i bolaget (”Erbjudandet”). 

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Ingen dokumentation som är hänförlig till Erbjudandet kommer att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Karo Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag, genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.Varken informationen på denna hemsida eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Karo Intressenter kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. 

Information på denna hemsida som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtidaförhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Karo Intressenters och Karo Pharma Aktiebolags kontroll.

Genom att acceptera dessa villkor bekräftar jag att jag har läst igenom informationen, villkoren och instruktionerna på denna hemsida och jag accepterar att vara bunden av dem. Jag bekräftar vidare att jag varken är bosatt eller befinner mig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

I AGREE / I DISAGREE

(This page will not work without accepting cookies.)